TOP 11 REFERRAL TEAM

TOURNAMENT MONTHLY PRIZE POOL UP TO USD 28,888
DETAIL RULES
TOURNAMENT
ABXXXX
1,234,140

#1

ABXXXX
1,234,140

#2

ABXXXX
1,234,140

#3

RANK USER NAME TOUROVER PRIZE
4 XXXXXXXX 1,000,000 XX
5 XXXXXXXX 1,000,000 XX
6 XXXXXXXX 1,000,000 XX
7 XXXXXXXX 1,000,000 XX
8 XXXXXXXX 1,000,000 XX
9 XXXXXXXX 1,000,000 XX
10 XXXXXXXX 1,000,000 XX
11 XXXXXXXX 1,000,000 XX